Politica de confidentialitate

Privacy Policy

 

This privacy policy has been compiled to better serve those who are concerned with how their ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR) is being used online. The General Data Protection Regulation 2016/679 is a regulation in EU law on data protection and privacy for all individuals within the European Union and theEuropeanEconomic Area.It also addresses the export of personal data outside the EU and EEA areas.
Please read our privacy policy carefully to get a clear understanding of how we collect, use, protect or otherwise handle your Personally Identifiable Information in accordance with our website.

What personal information do we collect from the people that visit our blog, website or app?
When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your name, email address or other details to help you with your experience.

When do we collect information?

We collect information from you when you register on our site, subscribe to a newsletter, fill out a form or enter information on our site.

How do we use your information?

We may use the information we collect from you when you register, make a purchase, sign up for our newsletter, respond to a survey or marketing communication, surf the website, or use certain other site features in the following ways:

  • To personalize your experience and to allow us to deliver the type of content and productofferings in which you are most interested.
  • To allow us to better service you in responding to your customer service requests.
  • To administer a contest, promotion, survey or other site feature.
  • To send periodic emails regarding your order or other products and services.

How do we protect your information?

We do not use vulnerability scanning and/or scanning to PCI standards.
An external PCI compliant payment gateway handles all CC transactions.

We use regular Malware Scanning.

Your personal information is contained behind secured networks and is only accessible by a limited number of persons who have special access rights to such systems, and are required to keep the information confidential. In addition, all sensitive/credit information you supply is encrypted via Secure Socket Layer (SSL) technology.

We implement a variety of security measures when a user enters, submits, or accesses their information to maintain the safety of your personal information.
All transactions are processed through a gateway provider and are not stored or processed on our servers.

 

Politica de confidentialitate

 

Această politică de confidențialitate a fost elaborată pentru a servi mai bine pe cei care sunt preocupați de modul în care se folosește online „Regulamentul general privind protecția datelor” (GDPR). Regulamentul general privind protecția datelor 2016/679 este un regulament în legislația UE privind protecția datelor și viața privată a tuturor persoanelor din Uniunea Europeană și din Spațiul Economic European. Se referă, de asemenea, la exportul de date cu caracter personal în afara zonelor UE și SEE.

 

Vă rugăm să citiți cu atenție politica de confidențialitate pentru a obține o înțelegere clară a modului în care colectăm, folosim, protejăm sau manipulaminformațiile dvs. personale identificabile în conformitate cu site-ul nostru.

Ce informații personale colectăm de la persoanele care vizitează blogul, site-ul sau aplicația noastră?

Atunci când comandați sau înregistrați pe site-ul nostru, după caz, vi se poate solicita să introduceți numele dvs., adresa de e-mail sau alte detalii pentru a vă ajuta cu experiența dumneavoastră.

Când colectăm informații?

Vă colectăm informații când vă înregistrați pe site-ul nostru, vă abonați la un buletin informativ, completați un formular sau introduceți informații pe site-ul nostru.
Cum folosim informațiile dvs.?

Putem folosi informațiile pe care le colectăm de la dvs. atunci când vă înregistrați, faceți o achiziție, înscrieți-vă pentru newsletter-ul nostru, răspundeți la un sondaj sau comunicare de marketing, navigați pe site sau utilizați anumite caracteristici ale site-ului în următoarele moduri:

  • Pentru a vă personaliza experiența și pentru a ne permite să furnizăm tipul de conținut și ofertele de produse de care sunteți cel mai interesat.
  • Pentru a ne permite să vă deservim mai bine în a răspunde solicitărilor dvs.
  • Să administreze un concurs, o promovare, un sondaj sau alte caracteristici ale site-ului.
  • Să trimiteți e-mailuri periodice privind comanda sau alte produse și servicii.

Cum protejăm informațiile dvs.?

Nu utilizăm scanarea și / sau scanarea vulnerabilității în standardele PCI. O poartă externă de plată compatibilă cu PCI se ocupă de toate tranzacțiile CC.

Folosim scanarea obișnuită a programelor malware.

Informațiile dvs. personale sunt conținute în spatele rețelelor securizate și sunt accesibile numai de un număr limitat de persoane care au drepturi speciale de acces la astfel de sisteme și sunt obligate să păstreze confidențialitatea informațiilor. În plus, toate informațiile sensibile / de credit furnizate sunt criptate prin tehnologia Secure Socket Layer (SSL).
Punem în aplicare o varietate de măsuri de securitate atunci când un utilizator intră, transmite sau accesează informațiile sale pentru a menține siguranța informațiilor dvs. personale.